Kanada Öğrenci Vizesi

Kanada Öğrenci Vizesi

Kanada Öğrenci Vizesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

1- Evraklar

• Pasaportvizebitimtarihiden3aydahageçerlipasaport
(Henüz pasaportu olmayanlar https://epasaport.egm.gov.tr adresinde bulundukları en yakın ilce pasaport Şubesinden randevu alarak pasaport başvurusu yapabilirler.)
• Eğervarsaeskipasaportlarınız.
• Son6aydaçekilmişadetvesikalıkfotoğraf(Arkafonunaçıkrenkolmalıdır.)
• Vizebaşvuruformlarınıneksiksizvedoğrubirbiçimdedoldurulmasıgerekmektedir.Eğer Global Vizyon öğrencisi iseniz formunuzun vize departmanı tarafından hazırlanacaktır.
• Kimlik fotokopisi eklemesi gerekmektedir.
• VizeBaşvurunuzukonsolosluğagitmenizegerekkalmadansizinadınızaGlobalvizyonyapa
- bilmektedir.
• Vize ücreti

2- Katılacağınız kurs ile ilgili detaylar:

• Kanada’dakiokuldanaşağıdakibilgilerikapsayangeçerlibirkabulmektubu; a) Kurs ücreti ve ödenmişse makbuzu
b) Kalacağınız yerin detayları ve ücreti
c) Haftada kaç saat ders göreceğiniz

d) Kursun başlama ve bitiş tarihleri
• Essay(Öğrencininyazmışolduğuhangiamaçiçineğitimalmakistediğinianlatanİngilizce niyet mektubu)
3- Eğitim durumunuz ile ilgili belgeler:
• Türkiye’deensonmezunolduğunuzokulundiploma/mezuniyetbelgesivetranskriptfotoko
- pileri. Ayrıca özellikle hocalarınızdan referanslar almanız da tavsiye edilir. Hala öğrenciliğiniz devam ediyor ise öğrenci belgeniz ve tatil dönemi dışında gidiyorsanız okuldan alacağınız izin belgesi.
• Türkiye’debirdilkursunagidilmişse;serti kayadadilkursundanbiryazıvefarklıkurslara gidilmişse, o kurslara ait serti kalar Herhangi bir dil yeterlilik sınavına girilmişse (TOEFL, IELTS vb) alınan neticeyi gösteren belge.
4- Maddi durumu gösterir belgeler:
•Çalışıyorsanızişyerinizdenizinmektubuvedönüşteaynıişyerindeçalışacaksanızreferans mektubu, son 4 ayın maaş bordrosu, Ssk işe giriş bildirgesi, Ssk hizmet dökümü. Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhası, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi.
•Bankadan,bankanınantetlikağıdınaogününhesaptakimiktarınıgösterenyazıveyahe
-
sap cüzdanları ve son dört aylık hesap extresi (Bu miktarın gerçekliği, bankadan konsolosluk tarafından teyit edilir.) Hesap öğrenci ve/veya ailesi üzerine olabilir. (Hesap cüzdanlarınızın güncel olması, hesaplarda en az yurt dışında kalacağınız süre boyunca eğitim, yaşam, ko- naklama ve gidiş – dönüş uçak bileti giderleriniz için yeterli olacak miktarda para bulunması, hesaplarının geçmişinin ve hesap hareketlerinin görünmesi, yeni yatmış paranın kaynağının ispatlanması tavsiye edilir.) ayrıca banka yetkilisinin imza yetkisini gösteren imza sirküsü (Ban- ka hesap cüzdanının ve yazısının orjinali)
•Kendinizeveyaailenizeaittapular,arabaruhsatları,kirakontratları(Kirageliriolmasıduru
- munda )fotokopisi.
•Eğerkendinizveyaailenizdenherhangibirişirketsahibiise;şirketinizleilgilievraklar.(Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhanız, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi.)
•SizveyaAilenizmaaşlıçalışıyorsaşirketbelgelerineekolarakson4aymaaşbordrosu,Sskişe giriş belgesi ve Ssk hizmet dökümü.
• Emeklileriçinemeklibelgesivebankaemeklimaaşhesapdökümü
• Aileniz masra arı karşılıyor ise masraf taahhüt yazısı.
• Eğitimgiderlerinizesponsor rmayadaşahısvarisedurumunuzuaçıklayanyazı,sponsora
ait banka hesap cüzdanı, Ticaret odası sicil kaydı, son vergi levhası, imza sirküleri ve kuruluş gazetesi fotokopisi. (Sponsor, yakın akrabalarınıza ait şirketler, çalıştığınız veya gelecekte çalışacağınız şirketler olabilir.)

5- Diğer evraklar

• Erkeköğrencileriçinaskerlikdurumbelgesi
• Evliöğrencileriçinevlilikcüzdanbelgesi
• Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu
•CumhuriyetsavcılığındanArşivlisabıkakaydı(adliyedenalınmalı)vekendinizinveailenizin vukuatlı nüfus kütük kayıt örneği (zorunlu)

• VukuatlıNüfuskayıtÖrneği
• CVilebaşvuruyapılmasıtavsiyeedilir.
•Velileri olmaksızın Kanada’ya seyahat eden 18 yaşın altındaki çocuklar,velilerinden noter onaylı muvafakat name almalıdırlar
•Kanada’da bulunan 1. dereceden akrabalarınız varsa,o ülkedeki yasal durumlarını gösteren pasaportlarının ve iş/eğitim durumlarını gösteren belgelerin fotokopisi.

Yurtdışında dil eğitimine karar veren öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan
biri de vizelerdir. Her ülkenin vize kriterleri ve başvuru prosedürleri birbirinden farklıdır. Vize başvuruları ciddi bir ön hazırlık gerektirmektedir ve vize prosedürleri sık sık değişebilmektedir. Temel olarak konsolosluklar eğitim durumunuzun ve maddi durumunuzun sizi destekler nitelikte olmasını ve doğru beyanda bulunmanızı beklerler. İşte bu nedenle ilk başvurunuzda yer alan ifadeler bağlayıcıdır ve yanlış beyanların geri dönüşü çok zordur.

VİZE BAŞVURU PROSEDÜRLERİ;

KANADA

Kanada vize başvuruları sadece Kanada Büyükelçiliği aracı kurumu olan vfsglobal http://www. vfsglobal.ca/canada/turkey/turkish/index.html o slerinden şahsen veya acente aracılığı ile yapılabilmektedir. Vize sürecinin hızlı güvenilir olması acısından başvuruların yurtdışı eğitim danışmanlığı kuruluşları tarafından yapılması sağlıklı netice verebilir.

Öğrenci kayıt işleminden sonra Eğitim danışmanımızın size vereceği evrak listesini eksiksiz olarak hazırlayarak GlobalVizyon vize bölümüne teslim ediniz.

Vize başvuru evraklarınızın tamamının İngilizce veya İngilizceye tercümesi gerektiği için vize sürecinin uzamaması adına gidiş tarihinizden en az 6 hafta öncesinden evraklarınızı tamamlamanız tavsiye edilir.

Vize formlarınız on-line olarak doldurulup evraklarınız ile birlikte Globalvizyon vize bölümümüz sizin adınıza vize dosyanızı teslim edecektir.

Vize ücreti kanada konsolosluğu vize ücret hesabı olan Garanti bankası Ankara/Çankaya Şubesi Hesap No: 181 - 9091287 CAD (IBAN: TR35 0006 2000 1810 0009 0912 87) nolu hesaba yatırılmalı ( Dekont üzerinde başvuru sahibinin isim ve soy ismi pasaporttaki gibi olmalı harf hatası olan pasaport numarası ve TC no ile yatırılan dekontlar kabul edilmemektedir.) ve dekon- tun orijinal hali vize başvuru dosyasına eklenmelidir. Ayrıca başvuru merkezi işlem bedeli olan TL karşılığı ( günlük kura değişkenlik gösterir). Başvuru esnasında nakit olarak ödenecektir.

Vize başvurunuzda sonra vize sonucunuz öncelikle mail ile tarafınıza bildirilecek olup ayrıca dosyanızın durumunu http://www.vfsglobal.ca/canada/turkey/turkish/index.html adresinden başvuru takip butonundan takip no ile takip edebilirsiniz.

Kanada Konsolosluğu 6 aya kadar olan, öğrenci vize başvurularına turist vizesi verebilir ve
bu vize Kanada’da öğrenci vizesine dönüştürülemez. 6 ay (24 hafta) ve üzerinde yapılan başvurulara ise öğrenci vizesi verilir ve bu vize rahatlıkla Kanada’da uzatılabilir. Kanada Konsolosluğu vize başvuruları neticeleri kursun süresi 6 ayın altında ise 2-3 hafta, eğer 6 ay ve üzeri ise 4-5 hafta sürebilir. Bu nedenle öğrenciler, başvurularını kurs başlangıç tarihinden en az 8-10 hafta önce yapmalıdırlar.

Kanada’da eğitim alacak tüm öğrencilerin eğitim esnasında sağlık sigortası zorunluluğu vardır. Vizeniz onaylandıktan sonra eğitim poliçenizi yaptırmayı unutmayınız. Bu konuda eğitim danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.